تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
چکیده
این مقاله یک مساله جدید را برای اجتماع OR با بارگیری آزاد رایج برای سرویس صورت اموال مدیریت شده (VMI)، بررسی می کند. چنین خدماتی ممکن است همراه با جایگزین بیشتر قرارداد سنتی حمل (COA) باشد که  برای چند دهه توافق استاندارد بین کمپانی حمل و نقل آزاد و اجاره کننده بوده است. ما در حال حاضر یک فرمول ریاضی را برای توصیف مساله مسیریابی و زمان مواجه شده یک شرکت حمل و نقل آزاد ارائه نمودیم که خدمات VMI را به مشتریان ارائه میدهد. مساله فرمول سازی به عنوان یک مدل جریان قوسی فرموله شده و سپس دوباره فرمول سازی به عنوان یک مدل مسیر جریان با استفاده از روش هیریدی که شاخه و قیمت را با یک تولید مسیر قیاسی حل میکند. برای حل بزرگتر و واقعی تر، مثالهایی که ما در اینجا ارائه میدهیم تولید مسیر اکتشافی است.
**