تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - محاسبات: درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
کنترل کیفیت :
شامل یک معرف خالی و یک یا تعداد بیشتری نمونه کنترل کیفیت (QC) در هر اجرا، انتخاب نمونه های QC مطابق با سطوح آنالیت و ماتریسهای نمونه QC برای نمونه ها در اجراست. و آن شامل حداقل یک مجموعه از موارد تکراری در هر اجرا است درصورتی که تعیین واحد صورت بگیرد.
یک انحراف استاندارد قابل قبول میانگین در میان تجزیه و تحلیل تکرار شده برای چربی خام در حدود 0.10± است، که منجر به یک حد هشدار دهنده (2 ثانیه) 0.20 ± و حد کنترل (3 ثانیه)  ± 0.30 می-شود.

**