تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - جایگزین چربی - بررسی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
چکیده

کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگیهای شبیه به چربی هستند. ما روند در مصرف چربی در رژیم غذایی که توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزینهای چربی طبقه بندی شده را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزینهای چربی نیز بررسی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جایگزینهای چربی، ذخیره های چربی، شبه  چربی، کم چرب

**