تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
FFQ
•    روشهای اولیه برای اندازه گیری جذب مواد مغذی در مطالعات اپیدمیولوژیک.
•    آنها برای بسیاری از کشورها در سراسر جهان توسعه یافته است.
پرسشنامه فراوانی غذا
چنین پرسشنامه هایی هدایت شده برای:
•    ارائه رژیم غذایی با بهره مفهومی در کاربرد بیشتر
•    جذب میانگین بیش از یک مدت زمان طولانی
به شدت سودمند در برنامه اپیدمیولوژیک
•    برای موضوعات با تکمیل آسان است، اغلب به شکل خود کار
•     پردازش به آسانی کامپیوتری شده و ارزان است
مطالعات آینده نگر شامل دهها هزار موضوع، امکان پذیر است
پرسشنامه ورقه¬ای می¬تواند بطور موثر با استفاده از روش اسکن نوری خوانده شود
پرسشنامه مبتنی بر وب مزایای بیشتر و اثربخشی دارد.
**