تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثرات چلینگ (سرد شدن) تاریکی در ریشه و اندام هوایی سویا برای تعیین ماهیت و میزان مهار فتوسنتز
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
درجه حرارت پایین در شب (چیلینگ تاریکی) در طول مراحل حساس رشد و توسعه سویا  [Glycine max (L.) Merr]، که اغلب به کاهش تولید منجر میشود (هولمبرگ، 1973)، به طور عمده از طریق مهار فرآیندهای کلیدی مانند رشد، فتوسنتز و تثبیت همزیستی نیتروژن (SNF) است (کالفیلد و بانس، 1988؛ ژانگ و همکاران، 1995). اگرچه یک منبع اصلی پروتئین، حساسیتش به چیلینگ تاریکی را مشکل قابل توجهی برای آن می کند، باید اطمینان حاصل شود که برای براوردن نیاز تولیدی آینده، کارهایی صورت بگیرد.
**