تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - ساختار سیستم های مبتنی بر دانش
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
هرم اطلاعات پرداخته شده در فصل 1 نشان می دهد که دانش رابه سختی می توان به طور مستقیم به دست آورد، آن باید از مشاهدات اولیه و اطلاعات ناشی از حوزه مربوطه پردازش شود. منبع اصلی دانش، ذهن انسان است. یکی دیگر از منابع اغلب دیده شده برای دانش، داده ها و اطلاعات از محیط است. تجربه کار در یک حوزه مشخص، بررسی نتایج، گزارشات رسانه ها، مطالعات موردی و کارشناسان، ابزاری هستند که از طریق آن، دانش را می توان به دست آورد. با این حال، هیچ روش رسمی برای کسب دانش، مانند روش های حقیقت یاب پیشنهاد شده در رشنه های مهندسی نرم افزار و یا تجزیه و تحلیل سیستم و رشته های طراحی وجود ندارد (شکل 2.1 را ببینید).
دانش در هر زمینه است که معمولا از دو نوع است:
• دانش عمومی شامل تعاریف منتشر شده، حقایق و نظریه های موجود در کتاب های درسی، مجلات، مقالات پژوهشی و غیره است. اما دانش عمومی تنها منبع تجربه و تخصص انسان است.
 • دانش اختصاصی- به طور کلی کارشناسان،  دارای دانش خصوصی هستند. دانش اختصاصی حاوی حجم زیادی از قوانین کلی است، و همچنین به آن اکتشافی نیز میگویند.
**