تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - بررسی شهرت منفی در محل کار
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چکیده
در تلاش برای درک بهتر این مساله که چگونه شهرت منفی ممکن است بر کار تاثیر بگذارد، یک سری فرضیه که یک نمای کلی از شهرت شخصی منفی را نشان می¬دهد، تست شده و برای هر دو مطالعه آزمایشگاه و میدانی، بکار گرفته شد. بر اساس تئوریهای موجود، این فرضیه¬ها، شهرت منفی را در زمینه کارکنان در سازمان کشف نمود و نشان می¬دهد که اگر چه اغلب شهرت منفی نامطلوب هستند، در زمانهایی، افراد ممکن است برای توسعه چنین شهرتی تحریک و تشویق شوند زیرا آنها ممکن است مزایایی برای زندگی حرفه¬ای داشته باشد.
کلمات کلیدی: شهرت شخصی، شهرت منفی، خروج از خط، پیشرفت شغلی

**