تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مخلوط و جداسازی مواد
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه پاور پوینت
مواد شامل
1- خالص: تنها از یک نوع ماده تشکیل شده اند مانند آب مقطر و گاز اکسیژن
2- ناخالص: شامل دو یا چند ماده
1- همگن (محلول): اجزای سازنده به صورت یکنواخت در تمام بخش های آن پخش شده اند (آب و نمک)
2- ناهمگن: اجزای سازنده به صورت یکنواخت در تمام بخش های آن پخش نشده اند (آب و نشاسته)

**