تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مدیریت مشارکتی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
مقدمه            1
اهداف مدیریت مشارکتی     2
سیر تکوین مدیریت مشارکتی     5
فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی     7
توسعه نیروی انسانی در فرآیند مشارکت     9
امر به معروف و نهی از منکر     11
مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی     12
مدیریت مشارکتی     13
فرهنگ سازمانی ، عوامل تعیین کننده     16
مدیریت مشارکتی برای حل معضلات شهری     26
نظام مدیریت مشارکتی     27
نتیجه گیری     32
منابع     33
**