تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - بدرفتاری با كودكان
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
بدرفتاری با كودكان
كنگره‌ی بدرفتاری با كودكان را چنین معرفی می‌نماید: صدمات فیزیكی یا فكری، تجاوز جنسی، بی‌مبالاتی و غفلت در رفتار، بدرفتاری با كودكان زیر سن 18 سال توسط شخصی كه وظیفه‌ی آسایش و فراهم آوردن رفاه كودك را در مواقع تهدید و زیان آسایش و رفاه و سلامت كودك دارد، (گروه تحقیقات و سلامت و رفاه اجتماعی ایالات متحده‌ی آمریكا 1975). كمیته‌ی ملی مشاوران مدرسه در آمریكا مقاله‌ای در مورد بیان مطلب بدرفتاریكودكان در سال 1988 منتشر كرد كه آن را این طور تعریف می‌كند:
زدن ضربات و تحمیل چیزی اگر تصادفی نباشد بر روی بدن كودك، خسارات روانی مداوم و انكار احتیاجات روانی و فكری او (262)
مثال‌های ذكر شده در این بدرفتاری با كودك شامل: كبودی وسیع، سوختگی، پارگی، تاول یا فشار و استثمار او است، صدماتیكه نمی‌شود توضیح داد مانند: تجاوز جنسی، آزار و اذیت، استثمار، خسارات فكری و روحی مثل دست زدن به او و دعوا در خانه والدین داری مشكلات روانی و رفتاری ظالمانه است.
انجمن ASCA غفلت و بی‌توجهی به كودك را چنین معرفی می‌كند: فراهم نكردن غذای لازم، مراقبت، لباس، پناهنگاه و خانه، سرپرستی در امور، مراقبت پزشكی برای كودك. ص 262 و این رفتار را به عنوان سرپرستی نكردن و بی‌توجهی در امور پزشكی، غیبت غیرقانونی یا غیرعادی از مدرسه، كار بیش از حد، استثمار كودك، سوءتغذیه یا ترك او توضیح می‌دهد. (ASCA 1988)

**