تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تعریف سازمان
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
مقدمه
    اكثر مردم عضو سازمانهایی1 با ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی هستند. رابینز2 سازمان را اینگونه تعریف می كند:
     "سازمان پدیده ای اجتماعی است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای نسبتاً مشخصی بوده وبرای هدف یا مجموعه ای از اهداف بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند."(رابینز، 1987 ص 3). در سازمانها به جز عامل حیاتی مدیریت، عنصر اساسی دیگری به نام «انسان ها» وجود دارند.
     در واقع توفیق سازمانها مستقیماً به استفاده مؤثر از منابع انسانی بستگی دارد. (حقیقی و دیگران، 1380). «رهبری» به عنوان یك كاركرد اجتماعی مهم، میانجی بین این دو یعنی «مدیریت» و «منابع انسانی» است.
     «رهبری»3 هنر مدیریت است (دویتری4، 1984) به نحوی كه رهبری اثر بخش می تواند در افراد كه به منظور تعیین و تحقق هدفها نفوذ كند و حس وفاداری وهمكاری همراه با احترام در آنها به وجود آورد. (دویتری، 1984 ترجمه میرسپاسی ص 337). از سوی دیگر توانایی نفوذ در دیگران به وسیله قدرت بوجود می آید. (هرسی و بلانچارد5، ترجمه كبیری ص228).

منابع فارسی:
1- حقیقی، محمد علی (و دیگران(: مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم ، تهران: ــــ ، 1380.
2- عسگریان، مصطفی: سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، چاپ هفتم، تهران: امیركبیر، 1376.
3- میرسپاسی، ناصر: مدیریت استراتژیك منابع انسانی و روابط كار، چاپ بیستم، تهران: میر،1381.
4- گریفیث، دانیل: روابط انسانی در مدیریت آموزشی، خداداد، تهران: محیا، 1373.
5- ساعتچی، محمود: روانشناسی كار، چاپ سوم، تهران: نشر ویرایش، 1381.
6- منصوری، بهزاد: هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان دانشگاه تهران: پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی1380
7- شایانفر، ابوالقاسم: رابطه میان منابع قدرت و سبكهای مدیریت تعارض مدیران در مدارس متوسطه، پایان نامه كارشناسی ارشد داننشگاه فردوسی مشهد 1379
8- پوریان، خدایار : رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت و جو سازمانی مدرسه، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران 1376
9- سرمد، زهره و همكاران : روشهای تحقیق در علوم رفتاری.چاپ اول تهران : انتشارات آگاه 1376
10-میمندی نژاد، مریم : رابطه بین منبع اقتدار مورد استفاده مدیران مراكز اموزشی استثنایی شهر مشهد و رضایت شغلی معلمین آنان از دیدگاه معلمین، پایان نامه كارشناسی ارشد مشهد .مركز مدیریت دولتی 1378

منابع انگلیسی:
11. Kierstead, J. (1999) “Emotional intelligence in the work place ” www.emerald fulltext.com
12. Cherniss. C (2001) “ Emotional intelligence and orgamzational Effectivness ” www.eiconsortium.org.
13. Golman. P. (2003) “ The Emotional competence ” www.eiconsortium.org.
14. Goleman . P. B. Y atzis . R. 8 Mckee , A. (2001) primal Leadership: The Hidden priver of Greut performance ”  Hardward Business Review. pecember.
15. Golmeman, D (1995) Emotional  intelligence, NEWYORK: Bankom Books.
16.mayer,;j.d.,Caruso,d.r.&salovey,p.(2000).emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence,27,267-269
17.mayer,;jd;salorey,p,&Caruso,d.r.(1999)mockup draft of 1 st education;test manul for the msceit v.2 multihealth system  unpublished manuscript
18.mayer;j.d.,Caruso,d.r,&salovey,p(1997).what is emotional intelligence .in p salovey .&d .sluyter(eds),emotional development and
Emotional intelligence.educational implication.new york;basic book
19.bar-on.r&parker.j.d.a(eds)(2000).the hand book of emotional intelligence theory.development.assessment.and application at home school and in the workplace .sanfrancisco tossey-bass/wiley
20. cavall.k;emotional competence and leadership excellence at johason&Johnson the emotional intelligence and leadership study.www.corpconsultinggroup.com


**