تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - افزایش صلاحیت استخدام دانش¬آموخته در ورزش
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
به منظور افزایش صلاحیت استخدام فارغ التحصیلان در بیشتر ورزشها شامل بخشها و فعالیتهایی، همچون برنامه ¬ریزی توسعه فردی (PDP)، آن برای توسعه مهارتهای شخصی و ویژگیهایش، هدفگذاری شده است. با این حال، آن همیشه برای دانشجویان واضح نیست که چرا آن خیلی تعیین کننده می باشد. این فصل در مورد مفهوم صلاحیت استخدام بحث میکند و اینکه چرا آن برای ارتقا صفات مربوط به استخدام در سراسر دوره اش مهم میباشد. این در درجه اول در صنعت ورزش متمرکز شده اما همچین تعداد زیادی از فارغ التحصیلان ورزشی از آن برای برای پیدا کردن کار در صنایع دیگر استفاده می کند، در نتیجه آن برای استخدام فارغ التحصیلان به طور کلی قابل قبول میباشد.
**