تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مهارت مفهومی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
به طور کلی، سخنرانی ، یک مهارت مفهومی به عنوان توانایی برای دیدن یک اقدام به عنوان یک کل اشاره دارد (کاتز، 1974). آن به عنوان عنصر وحدت بخش  و هماهنگ کننده فرایند اجرایی، مورد تحسین قرار گرفته و اهمیت کلی غیر قابل انکاری دارد. به عنوان مثال در یک تجارت ساخت و ساز و پروژه، مهارت مفهومی برای مشاهده پروژه از دیدگاه تصویر بزرگ، تا درک روابط پویا در میان اجزای پروژه های مختلف و ذینفعان و پیش بینی چگونگی اثرات پروژه بر محیط اطراف آن، تعیین کننده میباشد(ال السابع، 2001، گودوین، 1993). با توجه به تنوع سیستمهای ساخت و ساز پروژه، مهارت مفهومی با اهمیتترین وسیله در متقاعد کردن عملکرد سیستم به عنوان یک کل یکپارچه است (گودوین، 1993).
**