تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - معنی کردن آموزش و یادگیری
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه ترجمه
آموزش  کارکنان می تواند به عنوان یک تلاش سیستماتیک (که اغلب توسط یک کارفرما آغاز میشود) برای توسعه دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز توسط یک کارمند برای انجام یک کار یا وظیفه  با موفقیت همراه با هدف نهایی برای بهبود عملکرد سازمان تعریف شود (کالیلات و همکاران، 2010). آموزش بخشی از توسعه منابع انسانی است، که هدف آن توسعه بدون در نظر گرفتن امکان کاربرد فوری در کار پیش رو است. چنین تمرکزی بر توسعه منابع انسانی را میتوان به تحقق درحال رشدی که فرد منبع اصلی مزیت رقابتی دارند و موفقیت یک سازمان توسط تصمیم گیری کارکنان و رفتارهای درگیر در ان ساخته میشود (روانا و گیبسون، 2004) نسبت داد.
آموزش را می توان از مربیگری و تعلیم دادن ، متمایز نمود. مربیگری اشاره به یک فرایند رابطه تک به تک  بین یک مربی و یک کارمند برای تولید تغییرات رفتاری از طریق خود آگاهی  و یادگیری دارد (جو، 2005). این در مورد تمرکز بر منافع و شایستگی  فردی تک تک کارکنان و تلاش برای توسعه از طریق توجه شخصی است.
**