تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 1 1 ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
هر 250 کلمه یک صفحه می باشد

  مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  RECOMBINATION IN DROSOPHILA MELANOGASTER MALE
     ترجمه فارسی عنوان:
نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر
     تعداد صفحات انگلیسی:  9 صفحه (2282 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:  8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله  27000 تومان
    قیمت پیشنهادی ما: 7000تومان
     سال انتشار : 1972
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  Optimization of culture conditions for the Production of antimicrobial substances by Probiotic
     ترجمه فارسی عنوان: بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس
     تعداد صفحات انگلیسی: 2.5 صفحه (586  کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
  
    قیمت واقعی مقاله 7000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
2000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  Reservoirs of Listeria Species in Three Environmental Ecosystem
     ترجمه فارسی عنوان: مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی

     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه (5610 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 67000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
10000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  Air Pollution and Daily Mortality in the Coachella Valley, California: A Study of PM10 Dominated by Coarse Particles
     ترجمه فارسی عنوان: آلودگی هوا  و مرگ و میر روزانه در وادی کوچلا، کالیفرنیا: یک مطالعه PM10 غالب توسط ذرات درشت
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه (2588 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 31000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
5000 تومان
     سال انتشار : 2002
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  Dynamic simulation of urban water metabolism under water environmental carrying capacity restrictions
     ترجمه فارسی عنوان: شبیه سازی پویای متابولیسم  آب شهری در شرایط محدودیتهای ظرفیت برد محیطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه (5284 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 63000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
15000 تومان ( 12750 تومان)
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله:  Comparison of Plasma Technology and Waste-to-Energy
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه (3387 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
       قیمت واقعی مقاله 40000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما: 10000 تومان
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله:  RECOMMENDATIONS FOR HEATING, VENTILATING XJ. AND COOLING OF GREENHOUSES
     ترجمه فارسی عنوان: توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه (6274 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 75000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
15000 تومان ( 12750 تومان)
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 8
عنوان اصلی مقاله:  Folic acid fortification of parboiled rice: Multifactorial analysis and kinetic investigation
     ترجمه فارسی عنوان: غنی سازی  برنج نیم پخته  با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی جنبشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه (3544 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 42000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  14000 تومان ( 11900تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 9

عنوان اصلی مقاله:  Sampling teams
     ترجمه فارسی عنوان: تیم های نمونه گیری  (نمونه برداری)
     تعداد صفحات انگلیسی: 29 صفحه (7319 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 87000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  20000 تومان ( 17000 تومان)
     سال انتشار : 2008
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 10

عنوان اصلی مقاله:  Basic Elements of Effective Food Plant Cleaning and Sanitizing
     ترجمه فارسی عنوان: عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی و ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه (3316 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 39000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  8000 تومان
     سال انتشار : 2005
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 11

عنوان اصلی مقاله:  Challenges in Improving Energy Efficiency in a University Campus Through the Application of Persuasive Technology andSmart Sensors    
ترجمه فارسی عنوان: چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی  و سنسورهای هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 38 صفحه (9557 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 114000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
25000 تومان ( 21250 تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 12

عنوان اصلی مقاله:  Urban air pollution, climate and its impact on asthma morbidity
     ترجمه فارسی عنوان: آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه (2678 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 30000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  8000 تومان
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 13

عنوان اصلی مقاله:  Ion channels as targets for cancer therapy
     ترجمه فارسی عنوان: کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2400 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 27000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  9000 تومان
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 14

عنوان اصلی مقاله:  Urban Ecology as an Interdisciplinary Field: Differencesin the use of “Urban” Between the Social and Natural Sciences
     ترجمه فارسی عنوان: اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه (6224 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 72000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
22000 تومان ( 18700 تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 15

عنوان اصلی مقاله: BIOLEACHING OF COPPER SULPHIDES FLOTATION CONCENTRATE USING CONSORPTIUM OF MESOPHILES AND TERMOPHILES MICROORGANISMS    
    ترجمه فارسی عنوان: بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست
     تعداد صفحات انگلیسی: 4.5 صفحه (1150 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 15000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  5000 تومان
     سال انتشار : 2008
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 16

عنوان اصلی مقاله:  raw and cooked bivalves
     ترجمه فارسی عنوان: صدف های دو کپه ای پخته و خام
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه (1650 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 18000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  8000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 17

عنوان اصلی مقاله:  Definition and main characteristics of herbal medicines
     ترجمه فارسی عنوان: تعریف و ویژگی های اصلی داروهای گیاهی (عوامل فیتوتراپوتیک)
     تعداد صفحات انگلیسی:  11 صفحه (2722 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 33000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  10000 تومان
     سال انتشار : 2000
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 18

عنوان اصلی مقاله:  Communication Pattern and Conflict in Agricultural Extension
     ترجمه فارسی عنوان: الگو ارتباطی و تعارض  در ترویج  کشاورزی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه (4083 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
 
      قیمت واقعی مقاله 48000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
14000 تومان ( 11900تومان)
     سال انتشار : 2013    
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 19

عنوان اصلی مقاله:  Multilocus Sequence Typing of Pathogens
     ترجمه فارسی عنوان: تایپینگ  توالی چندمکانی پاتوژن
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه (5531 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 66000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  17000 تومان ( 14450 تومان)
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 20

عنوان اصلی مقاله:  Omics, Bioinformatics, and Infectious Disease Research
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه (6104 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 72000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
  17000 تومان ( 14450 تومان)
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین