تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 1 2 ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
صفحه

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد

مقاله شماره 21
عنوان اصلی مقاله: Unpredictable agronomic impacts
     ترجمه فارسی عنوان: خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه (4759 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
    
قیمت واقعی مقاله 57000
    قیمت پیشنهادی ما: 19000 تومان ( 16150 تومان)
     سال انتشار : 2006
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 22

عنوان اصلی مقاله:  EU experts’ attitude towards use of GMO in food and feed and other Industries
     ترجمه فارسی عنوان: نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه (3313 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 39000
    قیمت پیشنهادی ما:  10000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 23

عنوان اصلی مقاله:  Genetically modified organisms and the age of (Un) reason? A critical examination of the rhetoric in the GMO public policy debates in Ghana
     ترجمه فارسی عنوان: موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی  با شعار  در بحث سیاست عمومی GMO در غنا
     تعداد صفحات انگلیسی: 35 صفحه (8842 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 105000
    قیمت پیشنهادی ما:  25000 تومان ( 21250 تومان)
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 24

عنوان اصلی مقاله: Quantification of Roundup Ready_ soybean in Brazilian soy-derived foods by real-time PCR
 
     ترجمه فارسی عنوان: کمّی سازی  سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه (2973 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 36000
    قیمت پیشنهادی ما:  10000 تومان
     سال انتشار : 2008
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 25

عنوان اصلی مقاله:  Systematic comparisons of genetically modified organism DNA separation and purification by various functional magnetic nanoparticles
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه (4210 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 48000
 
    قیمت پیشنهادی ما:  10000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 26
عنوان اصلی مقاله:  The Development and Standardization of Testing Methods for Genetically Modified Organisms and their Derived Products
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه و استانداردسازی  روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی  و مشتقات آنها
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه (3940 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 48000
 
    قیمت پیشنهادی ما: 13000 تومان ( 11050 تومان)
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 27

عنوان اصلی مقاله:  Strategies for Epigenome Analysis
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه (5011)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 60000
    قیمت پیشنهادی ما: 19000 تومان ( 16150 تومان)
     سال انتشار : 2009
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 28

عنوان اصلی مقاله:  Fortification of parboiled rice with folic acid: Consumer acceptance and sensory evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: غنی سازی  برنج نیم پخته   با اسید فولیک : پذیرش  مصرف کننده و ارزیابی  احساسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه (5312 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 63000
 
    قیمت پیشنهادی ما:  21000 تومان ( 17850 تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 29
عنوان اصلی مقاله:  Risk assessment of groundwater pollution using Monte Carlo approach in an agricultural region: An example from Kerman Plain, Iran
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه (4309 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 51000
    قیمت پیشنهادی ما:  14000 تومان ( 11900 تومان)
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 30

عنوان اصلی مقاله:  BEEF IN THE AMERICAN DIET
     ترجمه فارسی عنوان: گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه (3767 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 45000
    قیمت پیشنهادی ما:  15000 تومان ( 12750 تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


  ،