تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 1 3 ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه علوم کشاورزی و ژنتیک
صفحه

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد
مقاله شماره 31

عنوان اصلی مقاله:   ترجمه مقدمه (Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition)
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات چلینگ (سرد شدن) تاریکی در ریشه و اندام هوایی سویا برای تعیین ماهیت و میزان مهار فتوسنتز (فقط مقدمه ترجمه شده است)
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه (958 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 9000
 
    قیمت پیشنهادی ما: 3000 تومان
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 32

عنوان اصلی مقاله:  Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by different level of gibberellic acid application
     ترجمه فارسی عنوان: رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد  اسید جیبرلیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه (2127 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 24000
    قیمت پیشنهادی ما: 8000 تومان
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 33

عنوان اصلی مقاله:  the poultry industry
     ترجمه فارسی عنوان: آشنایی با صنعت طیور
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه (5442 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16صفحه
     قیمت واقعی مقاله 63000
    قیمت پیشنهادی ما:  15000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 34

عنوان اصلی مقاله:  Soil, climate, and land use
     ترجمه فارسی عنوان: اقلیم خاک  و آمایش زمین
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه (4149 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 48000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 16000 تومان

     سال انتشار : 2005
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 35

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما:

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین