تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه مقاله
به عقیده پایه گذاران مكتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناك حالتی است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتكاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تكرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشكی ـ روانپزشكی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناك اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناك باقتضای زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناك كسانی هستند كه سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و كیفیت ارتكاب جرم ارتكابی آنان را در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینكه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حكم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است كه كسی مرتكب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذكور قانونگذار به پیروی از سیاست كیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موكول و به ارتكاب جرم كرده است .
در قوانین كیفری فرانسه حالت خطرناك در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و كسانی كه تكرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والكل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناك بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی كه هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل كمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

**