تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه مقاله
اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزایی
چكیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است كه علیرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشكلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشكل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و كاركردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی كشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأكید شده است: اول اینكه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه كند و دوم اینكه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
كاركردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

**