تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - برندگان شماره 1
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
برندگان شماره 1
با توجه به تعداد کمی که شرکت کرده بودند 43 نفر ( 86 دلار)
3 نفر برنده اعلام شدند
1- Uxx02698 (پنجاه درصد جایزه  43 دلار)
2- Uxx54201 (سی درصد جایزه 25.8 دلار)
3- Uxx03497 (ده درصد جایزه 8.6 دلار )

برندگان شماره 2
تعداد شرکت کننده 41 نفر (82دلار)
1- Uxx42796
2- Uxx57204
3- Uxx73477

برندگان شماره 3
تعداد شرکت کننده 48 نفر (96 دلار)
1- Uxx20479
2- Uxx12172
3- Uxx74881

برندگان شماره 4
تعداد شرکت کننده 57 نفر(114 دلار)
1- Uxx32471
2- Uxx55790
3- Uxx597812

برندگان شماره 5
تعداد شرکت کننده 52 نفر(104 دلار)
تعداد برنده 5 نفر 
1- Uxx22648 (چهل و پنج درصد جایزه 46.8 دلار )
2- Uxx44310 (بیست درصد جایزه  20.8 دلار)
3- Uxx644272 (پانزده درصد 15.6 دلار)
4-Uxx552154 (پنج درصد 5.2 دلار)
5-Uxx48391 (پنج درصد جایزه  5.2 دلار)

برندگان شماره 6
تعداد شرکت کننده 69 نفر (138 دلار)
1- Uxx75164
2- Uxx825424
3- Uxx165317
4-Uxx143296
5-Uxx19748

برندگان شماره 7
تعداد شرکت کننده 99 نفر(198 دلار)
 (تبریک به برنده خوش شانس که برنده جایزه اول و دوم شد)
1- Uxx24824
2- Uxx24824
3- Uxx03497
4-Uxx54241
5-Uxx552132

برندگان شماره 8
تعداد شرکت کننده 71 نفر (142دلار)
1- Uxx02698
2- Uxx54201
3- Uxx03497
4-Uxx609272
5-Uxx96310

برندگان شماره 9
تعداد شرکت کننده 83 نفر (166 دلار)
1- Uxx17543
2- Uxx984123
3- Uxx12279
4-Uxx528241
5-Uxx47152

برندگان شماره 10
تعداد شرکت کننده ........  نفر (............. دلار)
تعداد برنده 10 نفر خواهد بود
 1- 6- 
 2-7- 
 3-8- 
 4-9- 
 5-10-