تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تنش غرقابی و نقش آن بر عملکرد گیاه زراعی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه
غرقاب به شرایطی اطلاق می شود که میزان آب در خاک  به حدی افزایش یابد که از جریان اکسیژن در خاک ممانعت کند و میزان دی اکسید کربن در خاک افزایش یابد.

**