تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثر شوری و آمونیم ترکیب شده و تغذیه نیترات روی رشد و کاربرد نیتروژن جو
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چکیده :
جذب و کاربرد ازت به وسیله گیاهان به وسیله شوری و شکل نیتروژن در محیط ریشه تحت تاثیر قرار می گیرد . یک مطالعه هیدروپونیک تحت وضعیتهای کنترل شده برای رشد بررسی شده و جذب ازت به وسیله جو (هوردئوم ولگار) با 5 نسبت مختلف NH4-n/NO3—n در هدایت الکتریکی 0 وdsm-18 تدارک دیده شده است . 5 نسبت NH4-n/NO3-n برابر بوده است با 100/0 ، 50/50 ، 25/75 ، 0/100 و هر کدام یک ازت کل 100 میلی گرمی ازت   در لیتر را در محیط کشت تدارک می بیند . تدارک ازت   ترکیب شده NO3- و NH4+  منجر به انباشت بزرگتر ازت در گیاهان نسبت به هر کدام از NH4   یا -NO3 به صورت منبع تنها ازت می باشد . گیاهان یک عملکرد ماده خشک بالاتر به طور معنی داری تولید می کند وقتی که تغذیه ازت ترکیب شده نسبت به NH4   یا -NO3 به تنهایی می باشد و تولید ماده خشک کل و محتوی ازت ریشه و ساقه با افزایش شوری در محیط ریشه کاهش می یابد . تبادل بین شوری و تغذیه ازت برای همه متغیرها معنی دار می باشد . همبستگی مثبت معنی دار (r=97% ) بین سطح نیتروژن و شاخه گیاه و عملکرد ماده خشک وجود دارد.

**