تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثر تنش گرمایی روی رشد دانه ، سنتز نشاسته و سنتز پروتئین در دانه های چند واریته گندم بر روی ثبات وزن دانه
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
نمونه
اثر تنش گرمایی روی اجزای وزن دانه در چند واریته  گندم بر روی ثبات وزن دانه مورد بررسی قرار گرفته است. واریته های گندم pbw154  ، سونالیکا  و هنیدی 62 در زمین (دهلی نو ، هند 77 e12 ، 28 n40 ) در سه زمان کاشت  19 نوامبر1992 (DOS1   ) ، 14 دسامبر1992 (DOS2  ) ،  18 ژانویه 1993 (DOS3 ) مورد بررسی قرار گرفته است. گیاه دیرکشت (DOS3 ) در یک دمای 6 تا 8 گرمتر در طول توزیع دانه نسبت به گیاه کاشته شده در زمان طبیعی (DOS1) بعمل آمده است . شاخص حساسیت گرمایی ( (sبیان می کند که وزن دانه واریته سونالیکا  و pbw154 نسبت به هنیدی 62 حساسیت کمتری به گرما داشته است . تنش گرمایی دوام رشد دانه (GDD)  و میزان رشد دانه(GGR )  را کاهش داده است . کاهش وزن دانه در pbw154 و سونالیکا  عمدتا به خاطر کاهش در GGRبود در حالیکه هنیدی 62 به خاطر کاهش در GDD بوده است . مطالعات محیط طبیعی روی سنتزهای نشاسته و پروتئین در اندوسپرم در دماهای 15 ، 25 و 35 درجه سانتی گراد بیانگر این است که فرایند مقاومت به گرما در هنیدی 62 نسبت به pbw154 بیشتر است . محتوی نیتروژن دانه درزمان رسیدگی در دو واریته تحت تنش گرمایی افزایش یافته است . نتیجه گرفته می شود که قابلیت گرمایی وزن دانه در هنیدی 62 عمدتا به سبب کاهش در GDD می باشد اگر چه در دانه های واریته هنیدی GGR، سنتز نشاسته و پروتئین مقاومت به گرمای بیشتری نسبت به نمونهpbw154   دارد .
**