تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثر کاربرد روی بر عملکرد برنج و صفات زراعی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
خلاصه:موضوع این مطالعه آزمایش اثر کاربرد روی بر عملکرد دانه برنج وبعضی از صفات زراعی و پی بردن به مقدارمناسب کاربرد روی می باشد,تحقیق درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار در زمین کشاورزی در ایالات ادیرن  درسال 1999ـ1998انجام شد.4تیمار روی به مقدار 0ـ15ـ 30ـ   45 کیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار گرفتند و  Zn so47h2o بعنوان منبع روی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1999-1998 غلظت روی در داده استخراج شده درخاک به طور نسبی ، 22/0و43/0 میلی گرم بر كیلوگرم بود.
اگرچه کاربرد روی تاثیرمعنی داری روی عملکرد دانه برنج نداشت.یک افزایش قابل ملاحظه ای با کاربرد روی در عملکرد دانه مشاهده شد.این مقدار بطور نسبی 3/12 و 4/8 درصد  در سال 1999و 1998بود. بطورمتوسط عملکرد دانه  9/8درصد افزایش پیدا کرده و همچنین غلظت روی در گیاه ودانه برنج با کاربرد روی افزایش داشت. بعلاوه تعداد روز تارسیدگی و سنبلچه عقیم کاهش پیدا نمود وتعداد پانیکول در هر فوت مربع و عملکرد خوشه برنج با کاربرد روی  افزایش پیداکرد. همزمانی رسیدگی برنج در زمینی که روی استفاده شده، مشاهده شد. با این نتایج بنظر میرسد 15كیلوگرم درهكتار روی  مقدار مناسبی برای منطقه تریس- مارمارا باشد.

**