تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
چکیده :
اثرات تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی رقم های حساس به خشکی (کالیان سونا ) و مقاوم به خشکی C306 در یک آزمایش گلدانی مطالعه شده است . تنش آبی به وسیله آبیاری نگهداری شده در مرحله نیام برگ و باز شدن کامل گل تحمیل شده است . پتانسیل بالقوه برگ ، پتانسیل اسمزی برگ و پتانسیل تورژ سانس برگ ( با محفظه فشار و اسمز سنجش سنجیده شده ) به همان خوبی مقاومت انتشار برگ ، میزان تعرق برگ و شیب تعرق برگ به هوای برگ (به وسیله پرومتر حالت ثابت) روزانه سنجیده شده است . پارامترهای رشد و عملکرد بعد از برداشت گیاه زراعی ثبت شده است . داده های سه نسخه ای با به کار گیری طرح کامل تصادفی تجزیه شده و همبستگی بین این پارامترها محاسبه شده است .

**