تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 201 پاورپوینت علوم کشاورزی و محیط زیست
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
پاورپوینت علوم کشاورزی و محیط زیست

پاورپوینت شماره 1

عنوان پاورپوینت :  تنش غرقابی و نقش آن بر عملکرد گیاه زراعی
     تعداد اسلاید: 33 اسلاید
    
قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 2

عنوان پاورپوینت :  تنش pH و راه های مقابله با آن
     تعداد اسلاید: 18 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 3

عنوان پاورپوینت :   اثر کاربرد روی بر عملکرد برنج و صفات زراعی
     تعداد اسلاید: 23 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 4

عنوان پاورپوینت :  فناوری تولید برنج هیبرید  و تاثیر آن بر روی صنایع تولید بذر و فرصتهای کاری در آسیا
     تعداد اسلاید:  38 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 5

عنوان پاورپوینت :  زنبور تریکو گراما
     تعداد اسلاید: 23 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 6

عنوان پاورپوینت :  اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف
     تعداد اسلاید: 13 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 7

عنوان پاورپوینت :  اثر شوری و آمونیم ترکیب شده و تغذیه نیترات روی رشد و کاربرد نیتروژن جو
     تعداد اسلاید: 17 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 8

عنوان پاورپوینت :  اثر تنش گرمایی روی رشد دانه ، سنتز نشاسته و سنتز پروتئین در دانه های چند واریته گندم بر روی  ثبات وزن دانه
     تعداد اسلاید: 15 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 9

عنوان پاورپوینت :  اثرات انواع قلمه ساقه ، فاکتورهای موضعی و هورمونی روی ریشه زنی استویا
     تعداد اسلاید: 20 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 10

عنوان پاورپوینت :  تاثیر منبع و میزان کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای زمستانه (Brassica napus L.)
     تعداد اسلاید:  40 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 11

عنوان پاورپوینت : کاهش انتشار آلاینده های هوا  و گازهای گلخانه ای
 
     تعداد اسلاید: 70 (هفتاد) اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 12

عنوان پاورپوینت :  ارزیابی چرخه عمر سیستم­های زباله جامد شهری جهت اولویت بندی و مقایسه آنان توسط روش­های تصمیم گیری چند معیاره
     تعداد اسلاید: 17 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 13

عنوان پاورپوینت :  بازیافت ازباله های پلاستیکی
     تعداد اسلاید: 30 اسلاید
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 14

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 15

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 16

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 17

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 18

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 19

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 20

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 21

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین

پاورپوینت شماره 22

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 23

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 24

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 25

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 26

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین
پاورپوینت شماره 27

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین


پاورپوینت شماره 28

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 29

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایینپاورپوینت شماره 30

عنوان پاورپوینت : 
     تعداد اسلاید:
     قیمت پاورپوینت: 4000 تومان
     
دانلود و خرید پاورپوینت از لینک پایین