تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - نظام برنامه ریزی وبودجه ریزی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
آشنائی با:
نظام كلان بودجه ریزی
فرایندتهیه برنامه های توسعه وملی
نقش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشوردربرنامه ریزی
نقش دستگاههای عالی اجرائی در تهیه برنامه ها
دستگاههای پشتیبانی كننده نظام بودجه ریزی

**