تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - منابع تامین مالی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
در این قسمت منابع تامین مالی و مصارف آن توضیح داده می‌شود.
منابع اساسی تامین مالی آن دسته از فعالیت‌هایی که موجب تحصیل وجه نقد می‌شود را در بر می‌گیرد
مصارف اساسی مالی  آن دسته از فعالیت‌هایی که موجب خروج وجه نقد می شود را در بر می‌گیرد
رئوس منابع ومصارف مالی به شرح ذیل می باشد:

**