تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
بیان مسئله
سازمانها سعی دارند تا ظرفیت و كارآیی خود برای نوآوری را افزایش دهند، لذا توجه روز افزونی به نحوه مدیریت ظرفیت های خویش بخصوص دانش دارند.
تجربه نشان داده كه پیاده سازی‌های موفق مدیریت دانش در گرو توجه و اولویت بخشیدن به نكات ظریفی  است همچون:
جنبه های انسانی و فرهنگی،
انگیزه‌های شخصی،
روش شناسی‌های مدیریت تغییر،
فرآیندهای كسب و كار جدید و یا تقویت شده‌ای كه مقید به اشتراك گذاشتن دانش و ارتباطات و همكاری‌ باشند.


**