تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - نقش جدید دانشگاهها: توسعه قابلیتهای كارآفرینی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
كارآفرینی عبارت است از نوآوری همراه با مخاطرۀ معقول برای استفاده از فرصت های ایجاد كسب وكار جدید/ حل مشكلات جامعه/ توسعۀ كسب وكارهای موجود/ بهبود زندگی فردی وخانوادگی.
فعالیت های فرایندكارآفرینی عبارتند از:
 1 - تشخیص فرصت ها
2- ایده پردازی، گردآوری ایده، خلق ایده
3- توسعهء مفهومی(توصیف ایده هایی که داریم)
4- آزمون مفهوم ایده(فرد نظر خود را به متخصص میگوید و از او نظرخواهی میکند)
5- نمونه سازی و آزمون محصول
6- تولید نیمه صنعتی و آزمون بازار حرفه ای
**