تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - مهارت های عمومی مدیریت
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
مهارتهای عمومی سه گانه مدیران
مهارت فنی : توانایی به كاربردن دانش، روش ،فن و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص كه از راه تجربه،‌ آموزش و تعلیم بدست آمده است.
مهارت انسانی :‌ توانایی داوری در كار با یا بوسیله مردم به انضمام آگاهی از فن تشویق و به كار گرفتن شیوه های رهبری مؤثر.
مهارت ادراكی : توانایی درك مشكلات كلی سازمان و اینكه هر كاری، مناسب چه بخشی از سازمان است. چنین دانشی به شخص اجازه می دهد كه براساس هدفهای سازمان عمل كند نه بر پایه هدفها و احتیاجات گروه مربوط به خویش.**