تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - تب کریمه کنگو
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی

مقدمه

هرچند سابقه تاریخی وجود موارد مشكوك تب هموراژیك كنگو-كریمه درایران به صدها سال قبل وگزارش موارد محتمل به حدود سه دهه قبل برمی گردد ولی با توجه به اینكه وجود موارد قطعی بیماری درسال های اخیر به اثبات رسیده است لذا جزو بیماری های نوپدید كشور ایران به حساب می آید.
تب هموراژیك كنگو – كریمه (CCHF) یكی از تب های خونریزی دهنده ویروسی است كه توسط ویروس های گروه نایرو(Nairovirus group)ایجاد می شود .هرچند بیماری در اصل مربوط به حیوانات می شود، ولی موارد تك گیروهمه گیری های انسانی این بیماری نیز گاهی حادث می گردد . سال ١٩٩٨ شاهد ٢همه گیری ناگهانی این بیماری بود كه اولی در پاكستان ٤ نفر مبتلا شدند و 2 نفر جان باختند ودیگری درافغانستان كه ١٩نفر مبتلا شدند و12نفرفوت كردند.همچنین درسال2001،موارد یا طغیان هائی ازآن در كشورهای كوزوو، آلبانی، ایران، پاكستان و آفریقای جنوبی به وقوع پیوست است.بیماری،ا وّل بار دركریمه در سا ل1944 شرح داده شد و به همین دلیل تب هموراژیك كریمه نام گرفت.

**