تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 4 ترجمه متون شیمی فیزیک ریاضی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون شیمی فیزیک ریاضی

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد


مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  Nucleic Acid Based Electrochemical Biosensors for Multiplexed Investigation of Bioagents
     ترجمه فارسی عنوان: اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی
     تعداد صفحات انگلیسی: 77 صفحه (19750)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 60 صفحه
 
     قیمت واقعی مقاله 231000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
52000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  Solid-phase extraction of heavy metal ions on bucky tubes disc in natural water and herbal plant samples
     ترجمه فارسی عنوان: استخراج فاز جامد یونهای فلزی  سنگین بر روی دیسک لوله های باکی در نمونه های آبهای طبیعی و گیاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه (2470 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 30000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
 
8000 تومان
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  Ultrasound-assisted dispersive micro solid-phase extraction with nano-TiO2 as adsorbent for the determination of mercury species
     ترجمه فارسی عنوان: استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده  به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه (5298 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 66000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
 
16000 تومان
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  Radiation chemistry for modern nuclear energy development
     ترجمه فارسی عنوان: شیمی تششع  برای توسعه انرژی هسته ای مدرن
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه (4202 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 45000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
 
15000 تومان
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  Picogram-level quantification of some growth hormones in bovine urine using mixed-solvent bubble-in-drop single drop microextraction
     ترجمه فارسی عنوان: کمّی سازی سطح پیکوگرم  برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه (3285 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 39000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
 
13000 تومان
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
 

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین