تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 6 ترجمه متون مدیریت و علوم اجتماعی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون مدیریت و علوم اجتماعی و علوم تربیتی
هر 250 کلمه یک صفحه می باشد


مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  Enhancing graduate employ ability in sport
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش صلاحیت استخدام دانش آموخته در ورزش
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2195 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
:
  5000 تومان
     سال انتشار : 2009
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


 
مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  Information Technology in Alternative Medicine
     ترجمه فارسی عنوان: فناوری اطلاعات در پزشکی جایگزین  
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه (4198 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 51000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
15000 تومان
     سال انتشار : 2010
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  Conceptual skill
     ترجمه فارسی عنوان: مهارت مفهومی
     تعداد صفحات انگلیسی:  6 صفحه (1439 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 18000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
5000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  Maximize Visibility: A Way to Increase Citation Frequency
     ترجمه فارسی عنوان: حداکثر دید: یک راه برای افزایش فراوانی استناد
     تعداد صفحات انگلیسی: 4.5 صفحه (1110)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 15000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
5000 تومان
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  Political skill
     ترجمه فارسی عنوان: مهارت سیاسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه (7762)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 93000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
21000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله:  Training and learning defined
     ترجمه فارسی عنوان: معنی کردن آموزش و یادگیری

     تعداد صفحات انگلیسی: 33 صفحه (8246 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 99000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
23000 تومان
     سال انتشار : 2011
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله:  Children’s Experience of Loneliness at School and its Relation to Bullying and the Quality of Teacher Interventions
     ترجمه فارسی عنوان: تجربه تنهایی  کودکان در مدرسه و ارتباطش با قلدری  و کیفیت دخالت  معلمان
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه (4037 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 48000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
13000 تومان
     سال انتشار : 2004
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 8

عنوان اصلی مقاله:  EDUCATION PCF OVERVIEW
     ترجمه فارسی عنوان: آموزش چارچوب طبقه بندی  فرایند  (ترجمه فهرست اصلی)
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه (5817 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 69000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
: 23000 تومان

     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 9

عنوان اصلی مقاله:  SOURCE OF THE KNOWLEDGE
     ترجمه فارسی عنوان: ساختار سیستم های مبتنی بر دانش
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه (6367 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 75000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
: 26000 تومان

     سال انتشار : --
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 10

عنوان اصلی مقاله:  Central Asia in the US Foreign Policy Strategy
     ترجمه فارسی عنوان: آسیای مرکزی در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه (3332 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 39000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
: 15000تومان

     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 11

عنوان اصلی مقاله:  A Study of Negative Reputation in the Workplace
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی شهرت منفی در محل کار
     تعداد صفحات انگلیسی: 3613 کلمه (14 صفحه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 42000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
: 14000 تومان

     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 12

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 13

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 14

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 15

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:

     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین