تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 3 1 ترجمه متون صنایع و مهندسی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون صنایع و مهندسی

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد

مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  Purification of DNA from Living Cells
     ترجمه فارسی عنوان: خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه (1599 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 18000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما5000 تومان
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  HYDRAZINE AND ITS DERIVATIVES
     ترجمه فارسی عنوان: هیدرازین و مشتقات آن
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2282 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما9000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  Internal Combustion Engine
     ترجمه فارسی عنوان:  موتور احتراق داخلی
     تعداد صفحات انگلیسی: 42صفحه (12309 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 49 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 126000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما22000 تومان ( 18700 تومان)
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  Miniplant-Scale Analysis of Oxidative Coupling of Methane Process
     ترجمه فارسی عنوان: آنالیز کارخانه مقیاس کوچک  جفت شده اکسایشی با فرایند متان
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه (3902 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 45000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما15000 تومان ( 12750 تومان)
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  Modeling temporal and spatial variability of traffic-related air pollution: Hourly land use regression models for black carbon
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی  تغییرپذیری  مکانی  و زمانی  از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی  مورد استفاده برای کربن سیاه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه (5114 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 60000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما15500 تومان ( 12750تومان)
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله:  Applications of Mesoporous Polymers
    
ترجمه فارسی عنوان: کاربرد پلیمرهای مزوپور
    
تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه (1498 کلمه)
    
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
    
قیمت واقعی مقاله 18000 تومان
    
قیمت پیشنهادی ما: 5000 تومان
    
سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله:  Location-allocation problem for intra-transportation system in a big company by using meta-heuristic algorithm
    
ترجمه فارسی عنوان: مشکل تخصیص  مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه (5514 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 66000
     قیمت پیشنهادی ما:
19000 تومان
( 16150 تومان)
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 8

عنوان اصلی مقاله:  MADM problems in AM and related solutions   
ترجمه فارسی عنوان: یک مدل تصمیم گیری  یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده

     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه (6083 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 72000
     قیمت پیشنهادی ما
20000 تومان
( 17000 تومان)
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 9

عنوان اصلی مقاله:  Kinetic study of propane dehydrogenation and side reactions over Pt–Sn/Al2O3 catalyst
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه سینتیک  هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3)
     تعداد صفحات انگلیسی:  14 صفحه (3520 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 42000
     قیمت پیشنهادی ما
13000 تومان
( 11050 تومان)
     سال انتشار : 2012
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


 
مقاله شماره 10

عنوان اصلی مقاله:  Mathematical Models in Humanitarian Supply Chain Management: A Systematic Literature Review
     ترجمه فارسی عنوان: مدل های ریاضی در مدیریت زنجیره تامین کالای  بشردوستانه : بررسی سیستماتیک مقالات
     تعداد صفحات انگلیسی: 32 صفحه (8128 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 66000
     قیمت پیشنهادی ما
30000 تومان
( 25500 تومان)
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره  11 (در این مقاله از قسمت fsqca ترجمه شده است)
عنوان اصلی مقاله:  FsQCA
     ترجمه فارسی عنوان: FsQCA

     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه (2750)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
 
     قیمت واقعی مقاله 33000
     قیمت پیشنهادی ما
10000 تومان
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین