تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 3 2 ترجمه متون صنایع و مهندسی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی

 ترجمه متون صنایع و مهندسی
صفحه 

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد (چه در متن فارسی و چه در متن انگلیسی)


مقاله شماره 12
عنوان اصلی مقاله:  Reproducibility and Validity of Nutritional Assessment (قابل استفاده برای پاورپوینت)
     ترجمه فارسی عنوان: تکرارپذیری و اعتبار ارزیابی تغذیه
     تعداد صفحات انگلیسی: 58 اسلاید
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 58 اسلاید
 
     قیمت واقعی مقاله ..
     قیمت پیشنهادی ما
5999 تومان
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 13
عنوان اصلی مقاله:  RFID technology in manufacturing and supply chain
     ترجمه فارسی عنوان: فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه (5351 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 63000
     قیمت پیشنهادی ما
18000 تومان
( 15300 تومان)
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 14

عنوان اصلی مقاله:  How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model
     ترجمه فارسی عنوان: چگونه میتوان مکملهای امتیازی را با مدل 7-S مک کینزی بالانس کرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
7000 تومان
     سال انتشار : 2005
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 15
عنوان اصلی مقاله:  Credibility-based fuzzy mathematical programming model for green logistics design under uncertainty
     ترجمه فارسی عنوان: مدل برنامه نویسی  ریاضی  فازی  مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک  سبز تحت عدم قطعیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه (4930 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 57000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما18000 تومان ( 15300 تومان)
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 16

عنوان اصلی مقاله:  Flexibility in manufacturing systems: A relational and a dynamic approach
     ترجمه فارسی عنوان: انعطاف پذیری  در سیستمهای تولید : یک رابطه و رویکرد پویا
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه (6233 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 75000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 25000 تومان  ( 21250 تومان)
    سال انتشار : 2001
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 17


عنوان اصلی مقاله:  Some Duality Results for Fuzzy Nonlinear Programming Problem
     ترجمه فارسی عنوان: برخی نتایج دوگانگی  برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلوم
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2245 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 8000 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 18

عنوان اصلی مقاله:  Knowledge in artificial intelligence systems: searching the strategies for application
     ترجمه فارسی عنوان: دانش در مورد سیستمهای هوش مصنوعی : جستجوی یک استراتژی برای کاربرد آن
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه (3641 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 51000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 15000 تومان ( 12750 تومان)    
سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 19

عنوان اصلی مقاله:  A Fuzzy Logic Application in Virtual Education
     ترجمه فارسی عنوان: یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (
2227کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 12000تومان ( 10200 تومان)
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 20

عنوان اصلی مقاله:  Mathematical modeling of retrieval travel time for flow-rack
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی  ریاضی زمان بازیابی  سفر(سیر، حرکت کردن) برای سیستم¬های بازیابی  و ذخیره¬سازی  خودکار با جریان طبقه¬ای 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه (3550 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 42000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 15000تومان ( 12750 تومان)    
     سال انتشار :  2015
    دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 21

عنوان اصلی مقاله:  Literature reviewof humanitarian logistics research: trends and challenges
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی مقالات تحقیقات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه (6850 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 81000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 27000 تومان ( 22950 تومان)
     سال انتشار : 2013
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 22

عنوان اصلی مقاله:  Resilient supplier selection and order allocation under operational and disruption risks
     ترجمه فارسی عنوان: انتخاب تامین کننده انعطاف پذیر  و تخصیص  سفارش تحت خطرات (ریسک) عملیاتی و اختلالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3570 کلمه (14 صفحه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 42000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما: 14000 تومان ( 11900 تومان)
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


   ،  ،