تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 8 ترجمه متون زمین شناسی و معدن اقلیم و هواشناسی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون زمین شناسی و معدن، اقلیم و هواشناسی

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد


مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  Ground investigation in sinkhole terrains
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقات میدانی در زمین¬های گودالی   (حفره دار) 
     تعداد صفحات انگلیسی:  35 صفحه (8978 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
      قیمت واقعی مقاله 105000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما
:
 
33000
تومان
     سال انتشار : 2005
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  OPTIMISATION OF THE CADIA HILL SAG MILL CIRCUIT
     ترجمه فارسی عنوان: بهینه سازی مدار آسیاب (سنگ شکن) SAG کادیا هیل 
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه (5588 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22صفحه
     قیمت واقعی مقاله 66000
      قیمت پیشنهادی ما:  20000 تومان
     سال انتشار : 2001
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  Cyclic liquefaction behaviour of a moderately cemented grouted sand under repeated loading

     ترجمه فارسی عنوان: رفتار چرخه ای مایع شدن شن دوغاب سیمان زینتر متعادل تحت بارگیری پی در پی
     تعداد صفحات انگلیسی: 18.5 صفحه (4633 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 57000
      قیمت پیشنهادی ما:  19000 تومان
     سال انتشار : 2015
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  STRUCTURES OF THE ZAGROS FOLD-THRUST BELT IN IRAN
     ترجمه فارسی عنوان: سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران
     تعداد صفحات انگلیسی: 39 صفحه (9903 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 117000
  
  قیمت پیشنهادی ما:  39000 تومان
     سال انتشار : 2007
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  Condensed sections
     ترجمه فارسی عنوان: بخش فشرده
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه (5260 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 63000
      قیمت پیشنهادی ما:  19000 تومان
     سال انتشار : 2006
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
      قیمت پیشنهادی ما: 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
      قیمت پیشنهادی ما:
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 8

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
      قیمت پیشنهادی ما:
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 9

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
      قیمت پیشنهادی ما:
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین