تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 2 1 ترجمه متون محیط زیست و صنایع غذایی و پزشکی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون محیط زیست و صنایع غذایی

هر 250 کلمه یک صفحه می باشد


مقاله شماره 1

عنوان اصلی مقاله:  Use of Chlorella vulgaris for CO2 mitigation in a photobioreactor
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از C. Vulgaris  برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور
     تعداد صفحات انگلیسی: 16صفحه (3960 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 48000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
14000 تومان
( 11900 تومان)
     سال انتشار : 2002
مقاله شماره 2

عنوان اصلی مقاله:  Empirical Application: FMD Vaccine in South America
     ترجمه فارسی عنوان: کاربرد تجربی: واکسن تب برفکی در آمریکای جنوبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه (4405 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 51000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
13000 تومان
( 11050 تومان)
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 3

عنوان اصلی مقاله:  High Pressure Processing in Food Industry - Characteristics and Applications
     ترجمه فارسی عنوان: فراوری فشار بالا در صنایع غذایی  – ویژگی ها و کاربرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 8صفحه (2159 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 24000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
8000 تومان
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 4

عنوان اصلی مقاله:  Calculations: Percent Crude Fat (Ether Extract), DM basis
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبات: درصد چربی خام (ماده آلی محلول در اثر)، بر اساس DM

     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه (2903 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 33000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
8000 تومان
     سال انتشار : 1993
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 5

عنوان اصلی مقاله:  The influence of IT investment on hospital efficiency and quality
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سرمایه گذاری  فناوری اطلاعات  بر اثربخشی  و کیفیت بیمارستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه (6910 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 81000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
22000 تومان
( 18700 تومان)
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 6

عنوان اصلی مقاله:  C Brain Signals, Their Generation, Acquisition and Properties
     ترجمه فارسی عنوان: سیگنال های مغز ، تولید، استفاده و خواص
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه (4613 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 54000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
14000 تومان
( 11900 تومان)
     سال انتشار : 2010
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 7

عنوان اصلی مقاله:  FAT REPLACERS – REVIEW
     ترجمه فارسی عنوان: جایگزین چربی  - بررسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2483 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
10000 تومان
     سال انتشار : 2006
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 8
عنوان اصلی مقاله:  Investigation of novel biomarkers for early detection of cancer
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی بیومارکرهای جدید برای تشخیص  زودهنگام سرطان
     تعداد صفحات انگلیسی: 7.5 صفحه (1945 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 22000
     قیمت پیشنهادی ما: 8000 تومان
     سال انتشار : 2014
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 9

عنوان اصلی مقاله:  Probiotic Cheese
     ترجمه فارسی عنوان: پنیر پروبیوتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه (3802 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 45000
     قیمت پیشنهادی ما:  12000 تومان ( 10200 تومان)
     سال انتشار : 1998
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 10

عنوان اصلی مقاله:  bioflocculation
     ترجمه فارسی عنوان: لخته ساز زیستی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه (2456)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 27000
     قیمت پیشنهادی ما:  5000 تومان
     سال انتشار : 2005
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 11

عنوان اصلی مقاله: Testing the “read-across hypothesis” by investigating the effects of ibuprofen on fish
     ترجمه فارسی عنوان: آزمون فرضیه read-across  با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه (6378 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 75000
     قیمت پیشنهادی ما: 24000 تومان ( 20400 تومان)
     سال انتشار : 2016
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 12
عنوان اصلی مقاله:  Oxidative Stress and Its Role in Skin Disease
     ترجمه فارسی عنوان:
استرس  اکسیداتیو و نقش آن در بیماریهای پوستی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه (3660 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 42000
     قیمت پیشنهادی ما: 
11000 تومان
     سال انتشار : 2002
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 13
عنوان اصلی مقاله:  packaging of ready to serve
     ترجمه فارسی عنوان: بسته بندی محصولات آماده  برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما:
10500 تومان
     سال انتشار : 2012
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین