تبلیغات
همه چیز با قیمت عالی - 2 2 ترجمه متون محیط زیست و صنایع غذایی و پزشکی
منوی اصلی
همه چیز با قیمت عالی
ترجمه متون محیط زیست و صنایع غذایی
صفحه 
هر 250 کلمه یک صفحه می باشد

مقاله شماره 14
عنوان اصلی مقاله:  motor protein and movement
     ترجمه فارسی عنوان: پروتئینهای محرک و حرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 21000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما:
7000 تومان
     سال انتشار : --
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 15

عنوان اصلی مقاله:  A general method for polyethylene-glycol-induced genetic transformation of bacteria and yeast
     ترجمه فارسی عنوان: روش کلی برای تراریختی(انتقال)  ژنتیکی پلی اتیلن گلیکول-القایی باکتری¬ها و مخمر
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 51000 تومان
      قیمت پیشنهادی ما: 14000 تومان ( 11900 تومان)
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایینمقاله شماره 16


عنوان اصلی مقاله:  Phytoalexins from Brassicaceae: News from the front
     ترجمه فارسی عنوان: فیتوآلکسینها  از خانواده براسیکاسه: نگاهی به آینده
     تعداد صفحات انگلیسی: 3651 کلمه (15 صفحه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت واقعی مقاله 45000 تومان
     قیمت پیشنهادی ما
:
15000 تومان ( 12750 تومان)
     سال انتشار : 2010
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین


مقاله شماره 17

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 18

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما: 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 19

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 20

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
مقاله شماره 21

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 22

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما: 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 23

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
     قیمت واقعی مقاله
     قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین

مقاله شماره 24

عنوان اصلی مقاله: 
     ترجمه فارسی عنوان:
     تعداد صفحات انگلیسی:
     تعداد صفحات ترجمه فارسی:
    قیمت واقعی مقاله
    قیمت پیشنهادی ما
:
 
     سال انتشار :
دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی از لینک های پایین
   ،  ،